Українська версія English version

Журнал
обчислювальної
та прикладної
математики


Головна сторінка

Редакційна колегія

Вимоги для авторів

Видавнича політика

Анотації статей

Контактна інформація
Журнал обчислювальної
та прикладної математики

(Серія "Обчислювальна математика")Головний редактор серії:

академік НАНУ, проф. В.Л. Макаров
Інститут математики НАНУ
makarov@imath.kiev.ua
(чисельний функціональний аналіз, чисельні методи
для еволюційних задач та задач на власні значення,
теорія різницевих схем)


Редакційна колегія серії:

проф. М.М. Войтович
Інститут прикладних проблем механіки і математики
ім. Я.С. Підстригача НАНУ
voi@iapmm.lviv.ua
(нелінійні інтегральні рівняння, прямі і обернені задачі дифракції,
чисельні методи спектральних задач)

проф. І.П. Гаврилюк
Професійна академія Ейсенах (ФРН)
ipg@ba-eisenach.de
(чисельний функціональний аналіз,
чисельні методи для звичайних диференціальних рівнянь,
чисельні методи для диференціальних рівнянь в частинних похідних,
швидкі алгоритми, математичні моделі гідродинаміки)

проф. М.В. Кутнів
Національний університет "Львівська політехніка"
kutniv@yahoo.com
(чисельні методи розв'язування звичайних диференціальних рівнянь,
точні компактні різницеві схеми та компактні різницеві схеми
високого порядку точності розв'язування крайових задач
для звичайних диференціальних рівнянь)

проф. П.П. Матус
Факультет математики, Люблінський католицький університет
імені Івана Павла II, Люблін, Польща,
Інститут математики Національної Академії Наук Республіки Беларусь
matus@im.bas-net.by
http://www.cmam.info/matus/
(нелінійна стійкість різницевих схем для рівнянь газової динаміки,
точні різницеві схеми для нестаціонарних задач,
математичне моделювання технологічних процесів перегонки нафти)

проф. С.Г. Солодкий
Інститут математики НАНУ
solodky@imath.kiev.ua
(некоректні задачі та інформаційна складність задач,
методи регуляризації, стратегії вибору параметрів регуляризації,
оптимальна дискретизація, дослідження стійкості та збіжності
наближених методів, оцінки точності відновленя розв'язків)

проф. Р.С. Хапко
Львівський національний університет імені Івана Франка
chapko@is.lviv.ua
(чисельне розв'язування інтегральних рівнянь, метод інтегральних рівнянь
для задач математичної фізики, чисельні методи для обернених задач)

проф. О.М. Хіміч
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ
dept150@insyg.kiev.ua
khimich_ic@mail.ru
(обчислювальна алгебра, математичне моделювання процесів,
що описуються диференціальними рівняннями,
дослідження математичних моделей
з наближено заданими вихідними даними)

проф. В.М. Хлобистов
Інститут математики НАНУ
khl@i.com.ua
(теорія апроксимації функцій і операторів)

проф. Г.А. Шинкаренко
Львівський національний університет імені Івана Франка
gashynk@lnu.edu.ua
h.shynkarenko@po.opole.pl
(побудова, аналіз та застосування методу скінченних елементів)